(Click here to view the English version of this page)

Pampiri e tsentse ditsompelo tse oka di dirisang go tlhokela leruo la gago o dirisa motlhale wa “Eye-cow”.

Lebelela setshwantsho sa motshikhinyego se se supang kaha motlhale wa “Eye-cow” oka dirisiwang go babalela leruo lagago.

Oka bala gape mo pampring ya kgatiso ya “Communications Biology” e e buwang kafa motlhale o oka berekang ka teng.

Go itse gole go ntsi ka motlhale wa “Eye-cow” oka ikopanya leba BPC (www.bpctrust.org). Mme gape molomaganyi wa ditirelo tsa rona o teng goka thusa ka lorato lolo kalo.